ویژه های خبری :
کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۷

کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۷

بازدید دکتر یارمند و خانم دکتر فراهانی از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

بازدید دکتر یارمند و خانم دکتر فراهانی از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

حضور مهندس زاهدی معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان جهاد در مرکز تحقیقات و آموزش

حضور مهندس زاهدی معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان جهاد در مرکز تحقیقات و آموزش

حضور مهندس فرخی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی درمرکز تحقیقات و آموزش

حضور مهندس فرخی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی درمرکز تحقیقات و آموزش

اخبار مرکزRSS
کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۷
۳۰ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۷

کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۷ در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده  در سال ۱۳۹۷ کلیه دستگاههای اجرایی استان مرکز ی توسط استانداری  مورد ارزیابی قرار گرفت و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی…..

ایستگاه تحقیقات خمین

بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت بذر چهار رقم لوبیا چیتی...

ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی آباد

طرح تحقیقاتی اکسشن های مختلف آویشن...

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک   مقدمه :             تنوع اقلیمی و استعدادهای زراعی متفاوت در مناطق مختلف کشور ایجاب می کند که ارقام مناسب محص...