دسته: تصاویرRSS
کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۷
۳۰ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۷

کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۷ در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده  در سال ۱۳۹۷ کلیه دستگاههای اجرایی استان مرکز ی توسط استانداری  مورد ارزیابی قرار گرفت و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی…..