دسته: محصولات زراعیRSS
ارقام سورگوم
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام سورگوم

;">     سورگوم، رقم پگاه، سال ۱۳۶۳     سورگوم-سال ۷۲     سورگوم، رقم اسپیدفید، سال ۱۳۷۲     سورگوم-سال ۷۶     سورگوم، رقم سپیده، سال ۱۳۷۶       سورگوم، رقم پیام، سال ۱۳۷۶       سورگوم، رقم کیمیا، سال ۱۳۷۶

ارقام شبدر
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام شبدر

شبدر-سال ۹۰     شبدر قرمز، رقم نسیم، سال ۱۳۹۰       شبدر لاکی، رقم البرز ۱، سال ۱۳۹۰

ارقام ذرت
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام ذرت

ذرت-سال ۵۹     ذرت هبپرید سینگل کراس دیررس، رقم سینگل کراس ۷۰۴، سال ۱۳۵۹       ذرت هبپرید دابل کراس زودرس، رقم دابل کراس ۳۷۰، سال ۱۳۵۹     ذرت-سال ۶۸     ذرت هبپرید سینگل کراس دیررس، رقم سینگل کراس ۷۱۱، سال ۱۳۶۸       ذرت هبپرید سینگل کراس متوسط رس،…..

ارقام آفتابگردان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام آفتابگردان

آفتابگردان-سال ۶۶     هبپرید سینگل کراس آفتابگردان، رقم شفق، سال ۱۳۶۶       هبپرید سینگل کراس آفتابگردان، رقم مهر، سال ۱۳۶۶     آفتابگردان-سال ۷۳     هبپرید سینگل کراس آفتابگردان،رقم گلشید، سال ۱۳۷۳       هبپرید سینگل کراس آفتابگردان،رقم گلدیس، سال ۱۳۷۳       هبپرید سینگل کراس آفتابگردان،رقم آذرگل، سال…..

ارقام کلزا
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام کلزا

کلزا-سال ۷۸     کلزا، رقم طلایه، سال ۱۳۷۸     کلزا-سال ۷۹     کلزا، رقم ساری گل، سال ۱۳۷۹     کلزا-سال ۸۴     کلزا، رقم زرفام، سال ۱۳۸۴     کلزا-سال ۹۱     کلزا، رقم ظفر، سال ۱۳۹۱     کلزا-سال ۹۳     کلزا، رقم دلگان، سال ۱۳۹۳  …..

ارقام جو
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام جو

جو-سال ۵۸     جو، رقم کویر، سال ۱۳۵۸     جو-سال ۵۹     جو، رقم کارون، سال ۱۳۵۹     جو-سال ۶۴     جو، رقم والفجر، سال ۱۳۶۴     جو-سال ۶۷     جو، رقم ارس، سال ۱۳۶۷     جو-سال ۷۰     جو، رقم ماکویی، سال ۱۳۷۰    …..

آفات
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آفات

بیماریها و آفات مهم گندم و روشهای کنترل و مبارزه با آنان Rusts –۱ زنگهای گندم زنگهای گندم (زنگ نواری، زنگ برگ و زنگ ساقه) از جمله بیماریهای مهم این محصول می باشند که در کشور ما زنگ زرد در درجه اول اهمیت و زنگ قهوهای در مرتبه دوم قراردارد (زنگ سیاه از اهمیت کمتری…..

علف هرز
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

علف هرز

دستورالعمل مدیریت علف های هرز مزارع کلزا   تناوب با غلات مانند گندم ، جو ، برنج ، ذرت و غیره بخصوص برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ و تیره شب بو ( گیاهان هم خانواده کلزا ) الزامی است . هیرم کاری ( یا ماخار ، به اصطلاح جنوبی ها ) برای…..

بیماریها
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
یک دیدگاه

بیماریها

بیماریها و آفات مهم گندم و روشهای کنترل و مبارزه با آنان Rusts –۱ زنگهای گندم زنگهای گندم (زنگ نواری، زنگ برگ و زنگ ساقه) از جمله بیماریهای مهم این محصول می باشند که در کشور ما زنگ زرد در درجه اول اهمیت و زنگ قهوهای در مرتبه دوم قراردارد (زنگ سیاه از اهمیت کمتری…..

ارقام گندم
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام گندم

       گندم رقم میهن (C-84-8)   شجره B k t /90-Zhong87                   منشاء                          ایرانی تیپ رشد                         زمستانه میانگین تعداد روز تا سنبله دهی (از ۱۱دی ماه)                           131    میانگین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی(از ۱۱دی ماه)                            175 میانگین دوره پر شدن دانه                          44روز میانگین ارتفاع بوته                         84 سانتیمتر خوابیدگی بوته…..