دسته: دستاوردهای شاخص مرکزRSS
مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو

مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو مجری پروژه تحقیقاتی دکتر مظاهر یوسفی عضو هیئت علمی مرکز لینک دانلود

لوبیا چیتی رقم کوشا
۲۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

لوبیا چیتی رقم کوشا

لوبیا چیتی رقم کوشا  مجری پروژه تحقیقاتی دکتر حمید رضا دری عضو هیئت علمی مرکز