بیماری های مهم لوبیا

دسته: بیماریها
۱۴ دیدگاه
شنبه - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

بیماری پوسیدگی فوزاریومی لوبیا در اکثر مناطق زیر کشت این محصول در دنیا وجود دارد. اولین علائم بیماری یک تا دو هفته بعد از کاشت به صورت خطوط باریک کشیده قرمز روی هیپوکوتیل و ریشه گیاهچه های لوبیا ظاهر می شوند. سپس ریشه های اولیه و ثانویه مورد حمله قرار گرفته و تمام سیستم ریشه از بین می رود که نتیجه آن از بین رفتن بوته     می باشد. با از بین رفتن ریشه های اولیه، قسمت پائین ساقه ممکن است توخالی شود. گاهی اوقات بوته های بیمار با تولید ریشه های نابجا به صورت ردیف های طولی از هیپوکوتیل در نزدیک سطح خاک عکس العمل نشان می دهند. در این حالت این ریشه ها رشد گیاه را تأمین نموده و در صورتی که رطوبت سطح خاک کافی باشد، مقداری محصول تولید می کنند. با این وجود تعداد غلاف در گیاه و اندازه بذر ممکن است کاهش یابد. در صورتی که بیماری شدید باشد بوته های آلوده کم رشد شده و برگ های اولیه این بوته ها قبل از بلوغ زرد شده و ریزش می کنند. عامل بیماری قارچ فوزاریوم (Fusaruim solani) می باشد.

مبارزه

 1. کشت لوبیا در خاک های با زهکشی مناسب.
 2. کوددهی و آبیاری کافی اگرچه مستقیماً بر روی افزایش یا کاهش بیماری در مزرعه مؤثر نیستند اما از آنجا که موجب تولید بوته های قوی می شوند، از ابتلاء بوته های لوبیا به بیماری کاسته می شود.
 3. تناوب زراعی با محصولات غیر حساس.
 4. کشت لوبیا بر روی پشته ها و خاک دهی پای بوته ها موجب افزایش تولید ریشه های نابجا و کاهش خسارت می شود.
 5. جلوگیری از کوبیدگی خاک مزرعه تأثیر زیادی در جلوگیری از پوسیدگی ریشه لوبیا دارد.
 6. مقاومت ارقام مختلف لوبیا به بیماری پوسیدگی فوزاریومی متفاوت می باشد. استفاده از ارقام مقاوم می تواند به کاهش بیماری و در نتیجه کاهش خسارت کمک کند.
 7. مبارزه شیمیایی مؤثری علیه این بیماری وجود ندارد، اما ضد عفونی بذر با قارچ کش های سیستمیک و سمپاشی بر روی ردیف های کشت بلافاصله پس از کاشت لوبیا با قارچ کش هایی نظیر بنومیل، تیرام و کپتافول تأثیر خوبی داشته است.
 8. تحقیقات نشان داده است که مصرف بعضی علف کش ها مثل ترفلان (تریفلورالین)، بازاگران (بنتازون) و حشره کش متاسیستوکس رشد قارچ عامل بیماری را تحریک  می کند، بنابراین در استفاده از سموم فوق در مزارع آلوده باید دقت شود.

بیماری زردی فوزاریومی

بیماری زردی فوزاریومی از بیماری های مهم لوبیا در دنیا می باشد. علائم اولیه شامل زردی خفیف و پیری برگ های پائینی گیاه می باشد. سپس علائم رنگ پریدگی به برگ های بالایی بوته پیشرفت می کند. با پیشرفت بیماری برگ ها به طور فزاینده ای زرد شده و سرانجام به رنگ زرد روشن در می آیند. اگر بوته های جوان آلوده شوند، کم رشد می مانند. بافت آوندی در تمام گیاه معمولاً به رنگ قهوه ای مایل به قرمز در می آید. علائم بیماری همچنین می تواند به صورت لکه های آبسوخته بر روی غلاف لوبیا ایجاد گردد.

عامل بیماری زردی لوبیا قارچ خاکزی به نام Fusarium oxysporum می باشد. آلودگی از راه زخم های ریشه و هیپوکوتیل ایجاد شده و از طریق بافت آوندی منتقل می گردد و موجب رنگ پریدگی و ریزش برگ ها می شود.

مبارزه

روش های مبارزه با این بیماری تقریباً شبیه به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا می باشد .

پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه لوبیا

پوسیدگی ریزوکتونیائی یک بیماری شایع در مناطق زیر کشت لوبیا در دنیا بوده و از نظر اقتصادی مهم ترین بیماری لوبیا می باشد. زخم های کوچک فرورفته کشیده و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز روی هیپوکوتیل و ریشه ها از مشخصات بارز در مراحل اولیه رشد و توسعه بیماری می باشند. زخم ها با بزرگ و عمیق شدن حالت نشانگر پیدا می کنند. در صورتی که بیماری شدید باشد ممکن است باعث مرگ بوته گردد.

عامل بیماری یک قارچ خاکزی به نام Rhizoctoina solani می باشد. گیاهچه ها و گیاهان جوان شدیداً حساس بوده، در حالی که در بوته های مسن تر به ندرت بیماری اتفاق می افتد.

مبارزه

 1. شخم عمیق پس از برداشت
 2. استفاده از ارقام مقاوم
 3. کشت کم عمق بذر
 4. تناوب با محصولات غیر حساس مثل گندم، ذرت و جو
 5. تأخیر در زمان کشت

بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا

بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا یکی از بیماری های مهم لوبیا در سراسر جهان میباشد. این بیماری در سال ۷۷ و برای اولین بار از استان مرکزی در ایران گزارش شد. علائم بیماری ابتدا به صورت آبسوخته روی برگ ظاهر می شود، سپس این نقاط سوخته و هاله زرد رنگی آنها را احاطه می کنند. علائم بیماری روی ساقه به صورت لکه های تیره و روی غلاف به صورت لکه های مدور قرمز تیره تا تیره مشاهده می شود. عامل این بیماری یک نوع باکتری می باشد که در شرایط مساعد می تواند تا ۸۰ درصد محصول را نابود کند. بیماری سوختگی معمولی لوبیا غالباً در شرایط مساعد در مزارع با آبیاری بارانی دیده می شود. باکتری در بذر، بقایای گیاهی و علف های هرز می تواند زمستانگذرانی کند.

مبارزه

 • استفاده از بذر سالم
 • ضد عفونی بذر با سموم باکتری کش نظیر سموم مسی باعث کشته شدن باکتری های سطح بذر شده اما روی باکتری های درون بذر تأثیری ندارد.
 • استفاده از ارقام مقاوم و متحمل
 • تناوب زراعی با محصولاتی نظیر گندم، جو، سورگوم و آفتابگردان حداقل به مدت ۲ تا ۳ سال
 • شخم عمیق پس از برداشت
 • مبارزه با علف های هرز داخل و حاشیه مزرعه
 • زمانی که بوته ها مرطوب هستند نباید وارد مزرعه شد.

اگر هدف از کشت لوبیا برای تهیه بذر باشد بایستی :

 1. بذر عاری از آلودگی باشد
 2. مزرعه را در محلی انتخاب کرد که سابقه آلودگی نداشته باشد 
 3. چنانچه منطقه آلوده است از آبیاری بارانی برای آبیاری مزرعه استفاده نکرد.

بیماری های ویروسی لوبیا

لوبیا میزبان طبیعی تعداد زیادی از ویروس های گیاهی می باشد. معمولاً تشخیص علائم ناشی از ویروس های مختلف در مزرعه مشکل می باشد. تشخیص دقیق ویروس یا ویروس های موجود در یک مزرعه، در آزمایشگاه  با روش های مربوطه امکان پذیر است. تعدادی از ویروس های مهم لوبیا عبارتند از :

ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) :

    علائم این بیماری شامل لکه های زرد در متن برگ (موزائیک)،  سوختگی و ایجاد لکه های موضعی و بد شکل در اندام های هوایی بوته می باشند. این ویروس بذرزاد بوده و توسط  شته ها در مزرعه منتقل می شود.

مبارزه

 • استفاده از بذر سالم
 • استفاده از ارقام مقاوم

ویروس موزائیک زردی لوبیا (BYMV)

علائم این بیماری بسته به رقم لوبیا، زمان آلودگی و شرایط محیطی ممکن است متفاوت باشد. علائم بیماری معمولاً به صورت نقاط زرد کوچک روی برگ ظاهر شده و به تدریج این نقاط بزرگ می شوند. بوته های آلوده کم رشد و بد شکل می گردند. این ویروس به صورت مکانیکی منتقل می شود و از طریق بذر منتقل نمی گردد.

مبارزه :

 • استفاده از ارقام مقاوم

ویروس موزائیک خیار (CMV)

   علائم بیماری شامل ایجاد لکه های زرد در برگ، ضخیم و روشن شدن رگبرگ ها، پیچیدگی و سوختگی حاشیه برگ ها و بدشکلی غلاف ها می باشد.

این ویروس از طریق بذر، روش های مکانیکی و شته ها منتقل می شود.

مبارزه :

 • استفاده از بذر سالم
 • رعایت تناوب زراعی
 • رعایت فاصله کشت بین لوبیا و کدوئیان
 • سمپاشی علیه شته های ناقل ویروس
 • استفاده از ارقام مقاوم

نوشته شده توسط:admin - 142 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۳۸۸۶
برچسب ها:
دیدگاه ها
مسعود چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

سلام تعداد  لوبیا  کاشتم و آلان همه بوته ها سرسبز می باشند ولی بصورت بوته های فشرده و بدون بار می باشند مقداری هم که گل داده در حال ریزش می باشند . تک و توکی لوبیا داده اند و اصلا بار نداده و حتی بوتاها نیز بصورت یک بوته فشرده به هم شده اند نمی دانم مشکل کجاست در ابتدا رشد بوته ها کمی کود شیمیایی که بصورت مایع درآورده بودم به آنها دادم . آیا فکر می کنید مشکل کجاست ؟ ممنون راهنمایی کنید . ۰۹۱۲۴۴۷۱۲۹۳

فتحعلی الهی فر دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۵:۴۱ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام و خسته نباشید

اینجانب کشاورز استان زنجان هستم.

بابت مطالب مفید و تجربیات ارزنده که در اختیار کشاورزان قرار می دهید سپاس گذارم.

امیر محمدی جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

باسلام ؛اینجانب امیرمحمدی هستم شغلم حدود چهار ساله کشاورزیه و فقط لوبیا کشت میکنم .هر سالم با این بیماری مواجه میشم امیدوارم باتوجه به مطالبی مفیدی که در این سایت قرار دادین بتونم با این بیماری قارچی مقابله کنم .باتشکر(استان زنجان -روستای همیشه سرسبز پیرسقا)

fovj جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱:۴۶ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

سلام و تشکر از اموزشتون

موفق باشید.

علی جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۴:۳۴ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

کشت لوبیا دچار بیماریه فوزاریومی ریشه شده لطفا در درمان ان راهنمایی کنید

علی دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۶:۱۹ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

سلام سلیمانی هستم از روستا ضد من جان یک هکتار لوبیا کاشتم برگهای نزدیک به سطح زمین از هر ده تا بو ته یک بوته زردرنگ شده سیف نکردند وام نیاز دارم تا سطح کشت را بست هکتار ببرم مرا راهنما یی کنید وام کشاورزی چهار درصد بدهد شماره مو بل ۰۹۱۸۶۰۱۳۶۰۸

سعید دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۰۹ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

از کشاورزان لوبیا کار زنجان هستم،از مهندس محسن نورمحمدی بابت زحماتشان و راهنمایی صمیمانه ایشون و همکارانش تشکر میکنم.عزیزانی که میخوان محصول خوبی داشته باشند از ایشون میتونن راهنمایی بگیرند.یاحق
مهندس نورمحمدی ۰۹۱۲۶۴۱۲۲۳۸

علی وردی یزدانبخش از شیراز شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۸:۳۵ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

من اولین بار است که لوبیا قرمزکشت کردم قبل از کشت علف کش زدم وقبل از کشت آبیاری نمودم وکشت نمودم.ولی متأسفانه خیلی تنک شد وبیماری قارچی نصف باقی مانده را از بین برده خیلی هم هزینه کردم نمیدانم چه کار باید بکنم

علی وردی یزدانبخش از شیراز شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۸:۳۸ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

من را راهنمایی کنید

  میرفتاح شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۴:۲۲ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

  سلام با آقای دکتر یوسفی (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ) در ساعات اداری تماس بگیرید.

علی وردی یزدانبخش از شیراز شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۸:۴۰ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

من را راهنمایی کنید۰۹۱۷۳۰۴۱۴۰۴

  میرفتاح شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۴:۲۱ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

  سلام جهت انجام پاسخ سیوالات خود در بخش گیاهپزشکی با آقای دکتر یوسفی ۰۹۱۲۲۵۲۳۳۷۰ تماس حاصل نمایید سپاسگذاریم

راستین پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۶:۳۸ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام
من تعدادی لوبیا کاشتم که حدود ۲ماه است که به آن ها رسیدگی میکنم وهر دو روز یکبار به آن ها آب می دهم و ۲۵تا۲۶ سانتی متر رشد کردندچندوقتیست که از۴یا ۵ برگ نوک لوبیا قهوه ای می شود وباعث می شود برگ هایشان زرد شود و پژمرده می شوند و رشد نمی کنند . اگر بتونید به من کمک کنید ممنون می شوم.

جعفر جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۵:۲۰ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام .چند هکتاری لوبیا چیتی کاشتم.و الان با کرم زدگی پیله ها مواجهم لطفا راهنمایی کنید