ارقام گندم

دسته: ارقام گندم
بدون دیدگاه
شنبه - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

       گندم رقم میهن (C-84-8)

 

شجره

B k t /90-Zhong87                  

منشاء

                         ایرانی

تیپ رشد

                        زمستانه

میانگین تعداد روز تا سنبله دهی (از ۱۱دی ماه)

                          131   

میانگین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی(از ۱۱دی ماه)

                           175

میانگین دوره پر شدن دانه

                         44روز

میانگین ارتفاع بوته

                        84 سانتیمتر

خوابیدگی بوته

                           مقاوم

رنگ دانه

                        زرد کهربایی

میانگین وزن هزار دانه

شرایط نرمال:۴۳گرم وشرایط تنش :۳۴گرم

میانگین درصد پروتئین

                             11

سختی دانه

                              52           

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

    شرایط نرمال:۷۷۸۷کیلوگرم در هکتا ر

     شرایط تنش:۵۹۶۷ کیلو گرم در هکتا ر

واکنش به بیماری زنگ زرد

                             مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

                          نسبتا مقاوم

واکنش به بیماری زنگ سیاه

                نیمه مقاوم تا نیمه حساس

                                    

 

 

 

                                      گندم رقم زارع ((C-83-8

 

شجره

۱۳۰L1.11/F35.70/Mo73/4Ymh/ To b//Mc d/3/Lira

CIT925080-OSE-0YC-7YC-0YC-1YC-0YC-3YC-0YC

منشاء

خزانه بین المللی WWON-IR  ۵th سمیت ترکیه

تیپ رشد

زمستانه

میانگین تعداد روز تا سنبله دهی (از ۱۱دی ماه)

شرایط نرمال :۱۲۹،    شرایط تنش خشکی :۱۲۶

میانگین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی(از ۱۱دی ماه)

شرایط نرمال :۱۷۴،     شرایط تنش خشکی :۱۶۹

میانگین دوره پر شدن دانه

شرایط نرمال : ۴۵  روز،    شرایط تنش خشکی :۴۳روز

میانگین ارتفاع بوته

۹۸ سانتیمتر

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

قرمز

میانگین وزن هزار دانه

شرایط نرمال :۴۰گرم،    شرایط تنش خشکی :۳۱گرم

میانگین درصد پروتئین

۴ /۱۱

سختی دانه

۵۲

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

شرایط نرمال :۷۵۵۰کیلو گرم در هکتا ر

شرایط تنش خشکی :۴۸۹۳کیلوگرم درهکتا ر

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

مقاوم تا نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ سیاه

نیمه مقاوم تا نیمه حساس

 

 

گندم رقم اروم (C-83-7)

 

شجره

A l v and //NS732/Her

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

زمستانه

میانگین تعداد روز تا سنبله دهی (از ۱۱دی ماه)

۱۲۴

میانگین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی(از ۱۱دی ماه)

۱۷۵

میانگین دوره پر شدن دانه

۴۷روز

میانگین ارتفاع بوته

۸۸ سانتیمتر

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

زردکهربایی

میانگین وزن هزار دانه

۴۳گرم

میانگین درصد پروتئین

۱/۱۱

سختی دانه

۳/۵۰

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

۷۳۸۲کیلو گرم در هکتار

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری زنگ سیاه

نیمه مقاوم

 

گندم رقم پیشگام

 

شجره

دورگ بین ۹۰-zhong87  با رقم برکت

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

بینابین

طول دوره رسیدگی

زودرس

میانگین ارتفاع بوته

۹۳-۹۶سانتیمتر

خوابیدگی بوته ، ریزش دانه

مقاوم ، نیمه مقاوم

رنگ دانه

زرد

میانگین وزن هزار دانه

۴۶

میانگین درصد پروتئین

۲/۱۱

سختی دانه

۵۴

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

۸۷۳۸

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

متحمل

سال معرفی

زمستان ۱۳۸۷

 

 

گندم رقم الوند (C-70-20)

 

شجره

گندم بومی اردبیل با یک لاین خارجی در کرج

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

نیمه زمستانه

مناطق مناسب کشت

سرد

دوره رسیدگی

 

میانگین ارتفاع بوته

۱۰۵-۱۱۰

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

کهربایی

میانگین وزن هزار دانه

۴۰

میانگین درصد پروتئین

۵/۱۲

سختی دانه

بالا

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری – کیلو گرم

۶۴۰۰

واکنش به بیماری زنگ زرد

متحمل

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

نسبتا" حساس

واکنش به بیماری زنگ سیاه

 

 

 

گندم رقم بک کراس روشن

شجره

یک لاین خارجی با رقم روشن

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

نیمه زمستانه

مناطق مناسب کشت

سرد و معتدل

میانگین دوره پر شدن دانه

 

میانگین ارتفاع بوته

۱۱۰-۱۱۵سانتیمتر

خوابیدگی بوته

نیمه مقاوم

رنگ دانه

روشن

میانگین وزن هزار دانه

۴۲

میانگین درصد پروتئین

۱۱

سختی دانه

 

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

 

واکنش به بیماری زنگ زرد

نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ سیاه

 

 

 

گندم لاین C-78-14 ))

شجره

۵۵٫۱۷۴/p101//Maya/3/snb

منشاء

خارجی

تیپ رشد

نیمه زمستانه

مناطق مناسب کشت

سرد

طول دوره رشد

زودرس

میانگین ارتفاع بوته

۹۰ سانتیمتر

خوابیدگی بوته

نیمه مقاوم

رنگ دانه

زرد

میانگین وزن هزار دانه

۳۴

میانگین درصد پروتئین

۱۱

سختی دانه

سخت

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

۷۱۰۰

واکنش به بیماری زنگ زرد

نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

 

واکنش به بیماری زنگ سیاه

 

 

                                                        

گندم رقم شهریار((C-73-20

شجره

Kvz/Ti71/3/Maga"s"//Bb/Inia/4/Karaj2/5/Anza/3/Pi/Nor//Mgs

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

زمستانه

مناطق مناسب کشت

سرد

میانگین دوره پر شدن دانه

 

میانگین ارتفاع بوته

۱۰۵سانتیمتر

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

روشن

میانگین وزن هزار دانه

۳۸

میانگین درصد پروتئین

۱۱

سختی دانه

 

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

۶۷۲۰

واکنش به بیماری زنگ زرد

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

متحمل

واکنش به بیماری زنگ سیاه

 

 

 

گندم رقم سیوند (M-84-18)

شجره

Kauz"S"/Azd

 

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

بهاره

مناطق مناسب کشت

معتدل

دوره رسیدگی

زودرس

میانگین ارتفاع بوته

۹۲سانتیمتر

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

زرد کهربایی

میانگین وزن هزار دانه

۴۰

میانگین درصد پروتئین

۱۲

سختی دانه

 

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

۸۶۸۳ کیلو گرم در هکتار

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ سیاه

مقاوم((Ug99

سال معرفی

بهار ۱۳۸۸

 

 

گندم رقم پارسی

شجره

Dove"s"/Buc"s"//2*Darab

 

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

بهاره

مناطق مناسب کشت

معتدل

دوره رسیدگی

نسبتا زودرس

میانگین ارتفاع بوته

۹۷سانتیمتر

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

زرد کهربایی

میانگین وزن هزار دانه

۴۱

میانگین درصد پروتئین

۱۲

سختی دانه

 

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

۸۵۸۱ کیلو گرم در هکتار

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ سیاه

مقاوم((Ug99

سال معرفی

بهار۱۳۸۸

 

 

گندم رقم سیروان ( ws-85-10 )

شجره

 

منشاء

 

تیپ رشد

بهاره

مناطق مناسب کشت

معتدل

میانگین تعداد روز تا سنبله دهی (از ۱۱دی ماه)

 

میانگین تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی(از ۱۱دی ماه)

 

میانگین دوره رشد

۲۰۰-۲۱۰

میانگین ارتفاع بوته

۹۴سانتیمتر

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

زرد کهربایی

میانگین وزن هزار دانه

۴۰

میانگین درصد پروتئین

۱۲

سختی دانه ، کیفیت

۵۴ ، سفید دانه با گلوتن قوی

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری – کیلوگرم

شرایط نرمال واسترس بترتیب ۸۸۶۷ و ۷۹۷۰

واکنش به بیماری زنگ زرد

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری زنگ سیاه

نیمه مقاوم((Ug99

 

 

گندم رقم بهار

شجره

ICW84-0008-013AP-300L-3AP-300L-OAP

منشاء

خارجی

تیپ رشد

بهاره

مناطق مناسب کشت

معتدل

میانگین ارتفاع بوته

۹۵سانتیمتر

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

زرد کهربایی

میانگین وزن هزار دانه

۳۸

میانگین درصد پروتئین

۹۴/۱۰

سختی دانه

۵۴

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

۶۶۷۹کیلو گرم در هکتار

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

متحمل

واکنش به بیماری زنگ سیاه

 

سال معرفی

پاییز ۱۳۸۶

 

 

گندم رقم پیشتاز

شجره

Alvand//Aldan/Ias58

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

بهاره

مناطق مناسب کشت

معتدل

مناطق مناسب کشت

معتدل

طول دوره رشد

نسبتا زودرس

میانگین دوره رشد  

۲۱۰ -۲۲۰

میانگین ارتفاع بوته

۹۰-۱۰۰سانتیمتر

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

قرمز روشن

میانگین وزن هزار دانه

۴۲

میانگین درصد پروتئین

۸/۹

سختی دانه

 

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

۸۷۲۵

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

متحمل

واکنش به بیماری زنگ سیاه

 

سال معرفی

۱۳۸۱

 

 

 

گندم رقم مهدوی

شجره

Ti/Pch/5/Mt48/3/Wt*//Nar59/Tota63/4/Mus

منشاء

خارجی

تیپ رشد

بینابین

مناطق مناسب کشت

معتدل

دوره رسیدگی

زودرس

طول دوره رشد

زودرس

میانگین ارتفاع بوته

۵/۱۱۲سانتیمتر

خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

روشن

میانگین وزن هزار دانه

۴۵

میانگین درصد پروتئین

۶/۹

سختی دانه

سخت

میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری

۷۰۰۰-۹۰۰۰

واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

متحمل

واکنش به بیماری زنگ سیاه

 

 

 

 

 

 

گندم دیم رقم آذر۲

شجره

 

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

زمستانه

مناطق مناسب کشت

سرد ومعتدل سرد

تحمل سرما

مقاوم

تحمل خشکی

متحمل

حساسیت به یباهک پنهان معمولی(درشرایط آلودگی مصنوعی)

حساس

حساسیت به یباهک پنهان پاکوتاه(درشرایط آلودگی مصنوعی)

حساس

طول دوره رشد

زود رس

میانگین ارتفاع بوته

۸۹

حساسیت به ورس

نیمه مقاوم

رنگ دانه

روشن

میانگین وزن هزار دانه(گرم)

۳۹

میانگین درصد پروتئین

۱۱

تعداد روزتا ظهورسنبله

۱۹۶

رنگ سنبله

روشن

واکنش به بیماری زنگ زرد

نیمه حساس

میانگین عملکرد دانه درشرایط دیم(کیلوگرم درهکتار)

۱۸۴۸

میانگین عملکرد دانه تحت آبیاری تکمیلی(کیلوگرم درهکتار)

۲۶۴۶

حساسیت به ریزش دانه

مقاوم

 

گندم دیم رقم سرداری

شجره

 

منشاء

ایرانی

تیپ رشد

زمستانه

مناطق مناسب کشت

سرد ومعتدل سرد

تحمل سرما

مقاوم

تحمل خشکی

متحمل

حساسیت به یباهک پنهان معمولی(درشرایط آلودگی مصنوعی)

حساس

حساسیت به یباهک پنهان پاکوتاه(درشرایط آلودگی مصنوعی)

حساس

طول دوره رشد

زود رس

میانگین ارتفاع بوته

۸۱

حساسیت به ورس

نیمه  حساس

رنگ دانه

روشن

میانگین وزن هزار دانه(گرم)

۴۴

میانگین درصد پروتئین

۵/۱۰

تعداد روزتا ظهورسنبله

۱۹۷

رنگ سنبله

روشن

واکنش به بیماری زنگ زرد

حساس

میانگین عملکرد دانه درشرایط دیم(کیلوگرم درهکتار)

۱۹۳۲

میانگین عملکرد دانه تحت آبیاری تکمیلی(کیلوگرم درهکتار)

۳۳۲۱

حساسیت به ریزش دانه

مقاوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده توسط:admin - 141 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۷۱۶
برچسب ها: