بخش تحقیقات علوم زراعی وباغی

بخش تحقیقات علوم زراعی وباغی                                                         

     تنوع اقلیمی و استعداد های زراعی متفاوت درمناطق مختلف کشور ایجاب میکند که ارقام مناسب محصولات مختلف زراعی و باغی برای هر یک از نواحی و حتی زیر اقلیم های داخلی آنها اصلاح، انتخاب و بهمراه توصیه های به زراعی بمنظور حداکثر استفاده از ظرفیت تولید آنها به تولیدکنندگان معرفی شوند. این وظیفه خطیر در استان مرکزی به عهده بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی می باشد و این بخش از بدو تاسیس در سال ۱۳۶۲ به عنوان اولین بخش تحقیقاتی مرکز بوده تا کنون اثرات چشمگیری در این امر داشته است به طوریکه در افزایش قابل توجه عملکرد محصولات زراعی مختلف استان در دو دهه اخیر که ثمره معرفی ارقام جدید و توصیه های به زراعی بوده، نقش بسزایی داشته است و افزایش عملکرد محصولات عمده استان از جمله گندم، جو، دانه های روغنی ، حبوبـات و صـیفی جات به میزان ۲ تا بیش از ۳ برابر ، اهمیت یافـته های تحقیقاتی در افزایش عملکرد و نهایتاً تامین غذای مورد نیاز مردم را نشان می دهد.

اولویتهای تحقیقاتی

تعیین سازگاری وسیع و منطقه ای (عمومی و خصوصی) و پایداری عملکرد در لاین های جدید ، پیشرفته و امید بخش

– بررسی ژرم پلاسم محصولات مختلف جهت انتخاب منابع مقاومت به آفات و بیماریهای گیاهی

– بررسی توارث پذیری و ژنتیک مقاومت ها به تنش های زنده و غیر زنده

– اپیدمیولوژی بیماریهای زنگ زرد و قهوه ای و سیاه گندم

– بررسی مکانیسم های مقاومت به تنش های زنده وغیرزنده

ارزیابی کیفیت در محصولات مختلف

– ارزیابی و تعیین تنوع ژنتیکی در کلکسیون های ژرم پلاسم محصولات مختلف

تکثیر بذور پایه و پرورشی ارقام امید بخش بخصوص در غلات و تکثیر پایه های بذور هیبرید بخصوص در دانه های روغنی

گرایشهای تحقیقاتی و زمینه های تخصصی 
مهمترین اهداف این بخش در حال حاضر برنامه ریزی، طراحی و اجرای برنامه های تحقیقاتی درزمینه محصولات زراعی استان شامل غلات (گندم و جو) ، گیاهان علوفه ای ( یونجه شبدر و ذرت علوفه ای) ، دانه های روغنی(کلزا، گلرنگ و آفتابگردان) ، پیاز و سیر ، لوبیا و محصولات باغی( انار ، انجیر و زیتون) برای اصلاح و معرفی ارقام جدید با مشخسات زیر میباشد:

۱- پتانسیل ژنتیکی عملکرد بالا، پایداری عملکرد و سازگاری وسیع و همچنین سازگاری خصوصی

۲- خصوصیات زراعی مطلوب

۳- مقاومت(تحمل) به تنش های زنده نظیر زنگها و تنشهای غیر زنده مانند خشکی

۴- کیفیت بالای خوراکی و یا تغذیه محصولات مختلف

۵- کیفیت خوب برای استفاده در تعلیف دامها و تغذیه طیور و مصارف صنعتی

آزمایشگاهها و ایستگاههای تحقیقاتی 

– ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک با سطح ۱۴۰ هکتار

– ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین

– ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساوه(انار ، انجیر و زیتون )

-آزمایشگاه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

پرسنل 

ایستگاه اراک- سه نفر عضو هیئت علمی وکارشناس ارشد :

۱- عادل غدیری ، دکترا اصلاح نباتات و عضو هیئت علمی (رئیس بخش)

۲-اسداله فتحی هفشجانی، کارشناس ارشد اصلاح نباتات و عضو هیئت علمی

۳- افشین بافنده روزبهانی ، کارشناس ارشد اصلاح نباتات- محقق

۵- مسلم شیخی ،کارشناس تولیدات گیاهی

۶- اکبر میرعبدالحق ، کاردان تولیدات گیاهی

ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین سه نفر کارشناس ارشد (یک نفر عضو هیئت علمی) ، دو نفر کاردان و تکنسین

ایستگاه تحقیقات انار ساوه – سه نفر کارشناس ارشد ( یک نفر عضو هیئت علمی) و یک نفرکاردان

 

 

 

 

 

 

 

بخشی ااز دستاوردهای بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر:

                       دانه های روغنی

  مشارکت در معرفی گلرنگ رقم پدیده

   انتخاب ارقام مناسب آفتابگردان آذرگل و رکورد برای استان با   سازگاری عمومی

   تعیین تاریخ کاشت مناسب آفتابگردان : هفته اول خرداد با دوره بحرانی یک ماهه تا آخر خرداد

   همکاری و مشارکت در معرفی کلزا رقم زرفام

   انتخاب ارقام کلزا  لیکورد  ، اپرا  ، اکاپی

   تعیین دوره بحرانی کاشت دهه اول مهرماه برای کلزا

               گیاهان علوفه ای

   تعیین  تاریخ کاشت ذرت علوفه ای : خرداد ماه

  تعیین تراکم کاشت ذرت علوفه ای ۸۵۰۰۰ بوته

  تعیین تاریخ کاشت ذرت دانه ای : دهه اول خرداد ماه

  انتخاب سورگوم رقم اسپیدفید برای کشت در استان

  تعیین دوره بحرانی تاریخ کاشت خرداد ماه برای سورگوم علوفه ای

   انتخاب رقم شبدر برسیم متحمل به سرما ساکرومونت

پیاز و سیب زمینی

 تعیین مقاومت (تحمل) به آفت ترپیس در پیازهای اصلاح شده بومی رقم سفید کمره خمین (مشترک با بخش گیاهپزشکی )

  تعیین تاریخ کاشت برای سیب زمینی با دوره بحرانی رشد نیمه اردیبهشت تا آخر خرداد.

 خالص سازی و اصلاح پیاز رقم کمره خمین. خالص سازی و اصلاح سیر محلی تفرش.

غلات

    مشارکت در معرفی ارقام  گندم آبی  الوند ، الموت ، توس ، شهریار ،                  بک کراس روشن ، اروم ، زارع ، میهن و گندم دیم ریژاو  

  انتخاب و معرفی گندم  لاین ۱۴-۷۸– C (با سازگاری خصوصی).

  انتخاب و معرفی گندم لاین ۱۰-۸۱-C ( با سازگاری عمومی ).

   انتخاب لاینهای امید بخش گندم ۳-۸۵-  C   و  ۶-۸۶-C

  مشارکت در انتخاب  و معرفی جو ارقام  ماکوئی و بهمن

  انتخاب جو لاین های ۱۰-۸۰- CB -و ۱۸-۷۹-CB و

۱۱ -۸۱- CB   و ۵-۸۲-CB  با سازگاری خصوصی برای منطقه