دسته: آموزش کارکنانRSS
آموزش کارکنان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آموزش کارکنان

تعاریف عملیاتی مورد استفاده   دوره آموزشی : تمام آموزشهای بدو خدمت ، حین خدمت و ضمن خدمت ، کارکنان و مدیران را در برمی گیرد که در قالب برنامه آموزشی دارای مجوز ، به منظور اجرا مصوب می گردد.  انواع دوره های آموزشی : ۱. دوره های آموزشی تخصصی : آموزشهایی است که شاغل…..