دسته: معاون آموزشیRSS
آموزش بهره برداران
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آموزش بهره برداران

جهت استفاده از مطالب آموزشی مرتبط با آموزش بهره برداران کشاورزی بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود مطالب آموزشی   مقدمه با توجه به ضرورت تناسب برنامه های آموزشی با دنیای در حال تحول و تکامل امروز، لزوم توسعه پویا و ارتقای نیروی انسانی از ضروریات است که مستلزم آموزش مستمر و مادا مالعمر…..

آموزش کارکنان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آموزش کارکنان

تعاریف عملیاتی مورد استفاده   دوره آموزشی : تمام آموزشهای بدو خدمت ، حین خدمت و ضمن خدمت ، کارکنان و مدیران را در برمی گیرد که در قالب برنامه آموزشی دارای مجوز ، به منظور اجرا مصوب می گردد.  انواع دوره های آموزشی : ۱. دوره های آموزشی تخصصی : آموزشهایی است که شاغل…..