دسته: انتشارات و اخبارRSS
ایستگاه تحقیقات خمین
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ایستگاه تحقیقات خمین

بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت بذر چهار رقم لوبیا چیتی

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک   مقدمه :             تنوع اقلیمی و استعدادهای زراعی متفاوت در مناطق مختلف کشور ایجاب می کند که ارقام مناسب محصولات مختلف زراعی و باغی برای هر یک از نواحی و حتی زیر اقلیم های داخلی آنها اصلاح ، انتخاب و به همراه توصیه های به زراعی به منظور حداکثر استفاده…..