برخی کلاسهای آموزشی نیروهای مسلح در زمینه مهارت آموزی بخش کشاورزی و منابع طبیعی با حضور مربیان مجرب مرکز تحقیقات و آموزش