بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا و روشهای مدیریت آن