معرفی مدیران و کارکنان

ردیف حوزه کاری نام و نام خانوادگی پست بخش مربوطه تخصص
۱ معاونت پژوهشی محمد رضا لک معاون پژوهش و فناوری بخش تحقیقات گیاهپزشکی  بیماریهای گیاهی
۲ معاونت پژوهشی مجید امیری رئیس اداره فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی اداره فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
۳ معاونت پژوهشی عادل غدیری رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی بو م شناسی زراعی
۴ معاونت پژوهشی جواد قد بیگلو عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی تغذیه گیاهی
۵ معاونت پژوهشی مسلم شیخی کارشناس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی
۶ معاونت پژوهشی اسداله فتحی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی غلات-جو
۷ معاونت پژوهشی محمد علی خود شناس عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی تغذیه گیاهی
۸ معاونت پژوهشی اکبر میر عبدالحق کارشناس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی
۹ معاونت پژوهشی سکینه فرجی کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی باغبانی
۱۰ معاونت پژوهشی افشین روزبهانی کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی گیاهان علوفه ای-دانه های روغنی
۱۱ معاونت پژوهشی غلامرضا مرادآبادی کارشناس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی
۱۲ معاونت پژوهشی علی رنجبری کارشناس مسئول اطلاع رسانی فناوری اطلاعات
۱۳ معاونت پژوهشی دکتر مظاهر یوسفی رئیس بخش تحقیقات گیاهپزشکی بخش تحقیقات گیاهپزشکی آفات گیاهی
۱۴ معاونت پژوهشی مجتبی قلندر عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی بیماریهای گیاهی
۱۵ معاونت پژوهشی دکتر صدیقه اشتری عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی آفات گیاهی
۱۶ معاونت پژوهشی ابوالفضل حمزه لو کارشناس بخش تحقیقات گیاهپزشکی
۱۷ معاونت پژوهشی مریم حاتم آبادی کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات گیاهپزشکی بیماریهای گیاهی
۱۸ معاونت پژوهشی جهانگیر رودبارانی مسئول امور آزمایشگاهها
۱۹ معاونت پژوهشی دکتر علی فرمهینی رئیس بخش تحقیقات جنگل و مرتع بیابان زدایی
۲۰ معاونت پژوهشی دکتر حمید رضا میر داودی عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل و مرتع علوم جنگل
۲۱ معاونت پژوهشی ضیاء آزدو کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع مدیریت بیابان
۲۲ معاونت پژوهشی حمید رضا جافری کارشناس بخش تحقیقات جنگل و مرتع
۲۳ معاونت پژوهشی دکتر مصطفی گودرزی سرپرست بخش تحقیقات فنی و مهندسی آبیاری و زهکشی
۲۴ معاونت پژوهشی ابوالفضل هدایتی پور عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
۲۵ معاونت پژوهشی دکتر منا طهماسبی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
۲۶ معاونت پژوهشی دکتر علیرضا طالبیان مسعودی رئیس بخش تحقیقات علو م دامی تغذیه نشخوارکنندگان
۲۷ معاونت پژوهشی آزاده میر شمس الهی عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی تغذیه دام و طیور
۲۸ معاونت پژوهشی دکتر علی اکبر داودی راد رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری بخش تحقیقات آبخیزداری آبخیزداری
۲۹
۳۰ معاونت پژوهشی دکتر امیر مرادی نژاد عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبخیزداری سازه های آبی
۳۱ حوزه ریاست دکتر غلامرضا گودرزی رئیس مرکز
۳۲ حوزه ریاست افسانه اخوتیان مسئول دفتر
۳۳ حوزه ریاست حمید رضا بهشتی نژاد معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
۳۴ حوزه ریاست دکتر عباس میرزاخانی معاون آموزشی
۳۵ حوزه ریاست مجتبی نجمی عضو هیات علمی

مسئول مرکز رشد

۳۶ اداره حراست علیرضا رضایی رئیس اداره حراست
۳۷ اداره حراست منوچهرموحدی نگهبان
۳۸ اداره حراست مصیب مبارک آبادی نگهبان
۳۹ اداره حراست رضا رئیسی دانایی نگهبان
۴۰ اداره برنامه و بودجه ذبیح اله حسن پور رئیس اداره برنامه و بودجه
۴۱ اداره برنامه و بودجه اصغر کحالی کارشناس مسئول برنامه و بودجه
۴۲ اداره منابع انسانی سیروس بهادری رئیس اداره منابع انسانی
۴۳ حوزه ریاست سید محمد مهدی میر فتاح مسئول روابط عمومی

کارشناس پژوهشی بخش زراعی و باغی

باغبانی
۴۴ اداره منابع انسانی مهسا ربیعی کمک کارشناس امور اداری
۴۵ اداره منابع انسانی اکرم کاظمی مسئول دبیرخانه
۴۶ اداره خدمات فنی و پشتبانی علی رنجبری رئیس اداره  خدمات فنی و پشتبانی
۴۷
۴۸ اداره خدمات فنی و پشتبانی قاسم مزید آبادی کارپرداز
۴۹ اداره امور مالی حمید حجارزاده رئیس اداره مالی
۵۰ اداره امور مالی لیلا     دارابی کارشناس مسئول امور مالی
۵۱ اداره امور مالی مجتبی فراهانی حسابدار
۵۲ معاونت پژوهشی رضا تاج آبادی مسئول تجاری سازی تحقیقات
۵۳ معاونت آموزشی مهدی برغانی فراهانی رئیس اداره بهره برداران
۵۴ معاونت آموزشی رمضانعلی عزیزی مدرس مسئول آموزش پرورش دام تغذیه دام وطیور
۵۵ معاونت آموزشی جعفر مقدسی
۵۶ معاونت آموزشی نسرین دخت میر محمد مکی کارشناس مسئول آموزش
۵۷ معاونت آموزشی ابوالفضل نجیمی رئیس اداره آموزشهای رسمی
۵۸ معاونت آموزشی علی رنجبر رئیس اداره آموزش کارکنان
۵۹
۶۰ ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک محمود حق شناس رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک زراعت و اصلاح نباتات
۶۲ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی خمین بهروز اسدی رئیس پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی خمین زراعت و اصلاح نباتات
۶۳ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی خمین حمید رضا دری عضو هیات علمی زراعت و اصلاح نباتات
۶۴ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی خمین ابولقاسم سرلک تکنیسین زراعی و باغی
۶۵ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه حمید رضا پرستار رئیس  پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه
۶۶ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه حمید رضا بهارلو معاون پردیس
۶۷ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه جمشید دانایی پور نگهبان
۶۸ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه محمد فرخ راننده
۶۹ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه عبدالعظیم  فرخ راننده
۷۰ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه مصطفی خدایاری کارشناس مسئول برنامه ریزی پردیس
۷۱ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه علی اسکندری کارشناس امور اداری
۷۲ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه مجتبی شاهرخی مدرس مسئول آموزش
۷۳ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه علی اکبر قائمی مسئول پایگاه تحقیقاتی برکه
۷۴ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه دکتر وحیده نرجسی عضو هیات علمی اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
۷۵ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه محمد فاطمی کمک کارشناس آموزش
۷۶ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه امیر حسینی مدرس مسئول آموزش
۷۷ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه علی اسکندری کارشناس آموزش
۷۸ معاونت پژوهشی رضا تاج آبادی کارشناس کتابداری
۷۹ اداره منابع انسانی پروانه رجبی کارگزینی
۸۰ اداره منابع انسانی حسین  مبارک آبادی خدمات
۸۱ اداره خدمات فنی و پشتیبانی مجتبی خنجری راننده
۸۲ پردیس تحقیقات و آموزش ساوه ضیاءالدین طباطبایی عضو هیات علمی باغبانی
۸۳ پردیس تحقیقات و آموزش ساوه علی میر اسکندری کارشناس تحقیقات زراعی