معرفی مدیران و کارکنان

ردیف حوزه کاری نام و نام خانوادگی پست بخش مربوطه تخصص
۱ حوزه ریاست دکتر غلامرضا گودرزی رئیس مرکز ریاست مرکز منابع طبیعی
۲ معاونت پژوهشی علی اکبر داودی راد معاون پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی آبخیزداری
۳ معاونت آموزش مظاهر یوسفی معاون آموزشی معاونت آموزش
۴ معاون برنامه ریزی و پشتیبانی معاونت برنامه ریزی و پشتیبان
۵ معاونت پژوهشی عادل غدیری رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی بو م شناسی زراعی
 ۶ حوزه ریاست مجید امیری رئیس اداره فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی اداره فناوری اطلاعات  فناوری اطلاعات
۷ معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سیروس بهادری رئیس اداره منابع انسانی اداره منابع انسانی
۸ معاونت پژوهشی مسلم شیخی کارشناس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی
۹ معاونت پژوهشی اسداله فتحی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی غلات-جو
۱۰ معاونت پژوهشی محمد علی خود شناس عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی تغذیه گیاهی
۱۱  معاونت پژوهشی جواد قد بیگلو عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی
۱۲ معاونت پژوهشی سکینه فرجی کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی باغبانی
۱۳ معاونت پژوهشی افشین روزبهانی کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی گیاهان علوفه ای-دانه های روغنی
۱۴ معاونت پژوهشی غلامرضا مرادآبادی کارشناس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی
۱۵ حوزه ریاست منا طهماسبی مسئول مرکز رشد  حوزه ریاست  عضو هیات علمی
۱۶ معاونت پژوهشی  مظاهر یوسفی  عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی آفات گیاهی
۱۷
۱۸ معاونت پژوهشی  صدیقه اشتری رئیس بخش تحقیقات گیاهپزشکی بخش تحقیقات گیاهپزشکی آفات گیاهی
۱۹ معاونت پژوهشی ابوالفضل حمزه لو کارشناس بخش تحقیقات گیاهپزشکی
۲۰ حوزه ریاست مریم حاتم آبادی مسئول روابط عمومی حوزه ریاست بیماریهای گیاهی
۲۱ معاونت پژوهشی جهانگیر رودبارانی مسئول امور آزمایشگاهها
۲۲ معاونت پژوهشی  علی فرمهینی رئیس بخش تحقیقات جنگل و مرتع بیابان زدایی
۲۳ معاونت پژوهشی  حمید رضا میر داودی عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل و مرتع علوم جنگل
۲۴ معاونت پژوهشی ضیاء آزدو کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع مدیریت بیابان
۲۵ معاونت پژوهشی حمید رضا جافری کارشناس بخش تحقیقات جنگل و مرتع
۲۶ معاونت پژوهشی  مصطفی گودرزی رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی آبیاری و زهکشی
۲۷ معاونت پژوهشی ابوالفضل هدایتی پور عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
۲۸ معاونت پژوهشی منا طهماسبی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
۲۹ معاونت پژوهشی  علیرضا طالبیان مسعودی عضو هیات علمی تغذیه نشخوارکنندگان
۳۰ معاونت پژوهشی آزاده میر شمس الهی رئیس بخش تحقیقات علو م دامی بخش تحقیقات علوم دامی تغذیه دام و طیور
۳۱ معاونت پژوهشی  علی اکبر داودی راد عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبخیزداری آبخیزداری
۳۲ معاونت پژوهشی علیرضا رضایی
۳۳ معاونت پژوهشی  امیر مرادی نژاد عضو هیات علمی   بخش تحقیقات آبخیزداری  سازه های آبی
 ۳۴ اداره منابع انسانی  پروانه رجبی   کارگزینی
۳۵ اداره حراست مصیب مبارک آبادی نگهبان
۳۶ اداره حراست رضا رئیسی دانایی نگهبان
۳۷ اداره برنامه و بودجه ذبیح اله حسن پور رئیس اداره برنامه و بودجه
۳۸
۳۹ حوزه ریاست سید  مهدی میر فتاح رئیس اداره حراست باغبانی
اداره منابع انسانی مهسا ربیعی  کارشناس بهره برداران
۴۱ اداره خدمات فنی و پشتبانی علی رنجبری رئیس اداره  خدمات فنی و پشتبانی
۴۲ اداره خدمات فنی و پشتبانی قاسم مزید آبادی کارپرداز
۴۳ اداره امور مالی حمید حجارزاده رئیس اداره مالی
۴۴ اداره امور مالی لیلا     دارابی کارشناس مسئول امور مالی
۴۵ معاونت پژوهشی رضا تاج آبادی مسئول تجاری سازی تحقیقات
۴۶ معاونت آموزشی رمضانعلی عزیزی مدرس مسئول آموزش پرورش دام تغذیه دام وطیور
۴۷ معاونت آموزشی جعفر مقدسی
۴۸ معاونت آموزشی نسرین دخت میر محمد مکی کارشناس مسئول آموزش
۴۹ معاونت آموزشی ابوالفضل نجیمی رئیس اداره بهره برداران
۵۰ معاونت آموزشی علی رنجبر رئیس اداره آموزش کارکنان
۵۱ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی خمین بهروز اسدی رئیس پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی خمین زراعت و اصلاح نباتات
۵۲ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی خمین حمید رضا دری عضو هیات علمی زراعت و اصلاح نباتات
۵۳ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی خمین ابولقاسم سرلک تکنیسین زراعی و باغی
۵۴ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه علی اسکندری رئیس  پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه
۵۵ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه حمید رضا بهارلو معاون پردیس
۵۶ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه جمشید دانایی پور نگهبان
۵۷ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه مصطفی خدایاری کارشناس مسئول برنامه ریزی پردیس
۵۸ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه علی اکبر قائمی مسئول پایگاه تحقیقاتی برکه
۵۹ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه دکتر وحیده نرجسی عضو هیات علمی اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
۶۰ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه محمد فاطمی کمک کارشناس آموزش
۶۱ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه امیر حسینی مدرس مسئول آموزش
۶۲ پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه علی اسکندری رئیس پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی ساوه
۶۳
۶۴ اداره منابع انسانی حسین  مبارک آبادی خدمات
۶۵ اداره خدمات فنی و پشتیبانی مجتبی خنجری راننده
۶۶