دسته: دستاوردها پژوهشیRSS
آبخیزداری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آبخیزداری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی فرم خلاصه اطلاعات دستاوردهای جدید پژوهشی    واسنجی مدل های تجربی PSIAC  وMPSIAC از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در حوضه های آبخیز استان مرکزی   موسسه/مرکز استانی مجری دستاورد : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی                      موسسات/مراکز استانی همکار دستاورد : نام مجریان…..