دسته: بخش تحقيقات آبخيزداريRSS
بخش تحقیقات آبخیزداری
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخش تحقیقات آبخیزداری

            بخش تحقیقات آبخیزداری مدیریت حوزه های آبخیز به عنوان جایگزینی برای مدیریت آبریز رودخانه ها، اهداف فراگیر و گسترده تری دارد.به طوری که افزون بر عطف توجه به مدیریت آبریز رودخانه ها، سازماندهی، برنامه ریزی و اجرای اقدامات مدیریتی، سازه ای و بیولوژیک در پهنه آبخیزها، اهداف توسعه پایدار اکوسیستم را نیز شامل می…..