دسته: روابط عمومیRSS
ایستگاه تحقیقات خمین
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ایستگاه تحقیقات خمین

بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت بذر چهار رقم لوبیا چیتی

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک

ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک   مقدمه :             تنوع اقلیمی و استعدادهای زراعی متفاوت در مناطق مختلف کشور ایجاب می کند که ارقام مناسب محصولات مختلف زراعی و باغی برای هر یک از نواحی و حتی زیر اقلیم های داخلی آنها اصلاح ، انتخاب و به همراه توصیه های به زراعی به منظور حداکثر استفاده…..

گزارش عملکرد ماهیانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

گزارش عملکرد ماهیانه

  گزارش عملکرد خرداد ۱۳۹۵         گزارش عملکرد تیر       گزارش عملکرد مرداد       گزارش عملکرد شهریور

عملکرد سالیانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

عملکرد سالیانه

  بخش تحقیقات علوم دامی         بخش تحقیقات فنی و مهندسی       بخش تحقیقات آبخیزداری       بخش تحقیقات منابع طبیعی       بخش تحقیقات منابع طبیعی       بخش تحقیقات خاک و آب       برنامه کار بخش تحقیقات گیاهپزشکی       برنامه کار…..

پروژه های شاخص مرکز
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پروژه های شاخص مرکز

  بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر      این بخش در سال ۱۳۶۲ تأسیس گردیده و در ۵ گرایش غلات، گیاهان علوفه ای ، دانه های روغنی ، سبزی و صیفی و بانک ژن و ذخایر توارثی مشغول فعالیت می باشد. نیروهای بخش شامل : ۳ نفر عضو هیأت علمی،۱ نفر دکتری، ۲…..