دسته: سورگوم علوفه ایRSS
ارقام سورگوم
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام سورگوم

;">     سورگوم، رقم پگاه، سال ۱۳۶۳     سورگوم-سال ۷۲     سورگوم، رقم اسپیدفید، سال ۱۳۷۲     سورگوم-سال ۷۶     سورگوم، رقم سپیده، سال ۱۳۷۶       سورگوم، رقم پیام، سال ۱۳۷۶       سورگوم، رقم کیمیا، سال ۱۳۷۶