دسته: آفتابگردانRSS
ارقام آفتابگردان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام آفتابگردان

آفتابگردان-سال ۶۶     هبپرید سینگل کراس آفتابگردان، رقم شفق، سال ۱۳۶۶       هبپرید سینگل کراس آفتابگردان، رقم مهر، سال ۱۳۶۶     آفتابگردان-سال ۷۳     هبپرید سینگل کراس آفتابگردان،رقم گلشید، سال ۱۳۷۳       هبپرید سینگل کراس آفتابگردان،رقم گلدیس، سال ۱۳۷۳       هبپرید سینگل کراس آفتابگردان،رقم آذرگل، سال…..