دسته: محصولات زراعیRSS
ارقام سورگوم
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام سورگوم

;">     سورگوم، رقم پگاه، سال ۱۳۶۳     سورگوم-سال ۷۲     سورگوم، رقم اسپیدفید، سال ۱۳۷۲     سورگوم-سال ۷۶     سورگوم، رقم سپیده، سال ۱۳۷۶       سورگوم، رقم پیام، سال ۱۳۷۶       سورگوم، رقم کیمیا، سال ۱۳۷۶

ارقام شبدر
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام شبدر

شبدر-سال ۹۰     شبدر قرمز، رقم نسیم، سال ۱۳۹۰       شبدر لاکی، رقم البرز ۱، سال ۱۳۹۰

ارقام ذرت
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام ذرت

ذرت-سال ۵۹     ذرت هبپرید سینگل کراس دیررس، رقم سینگل کراس ۷۰۴، سال ۱۳۵۹       ذرت هبپرید دابل کراس زودرس، رقم دابل کراس ۳۷۰، سال ۱۳۵۹     ذرت-سال ۶۸     ذرت هبپرید سینگل کراس دیررس، رقم سینگل کراس ۷۱۱، سال ۱۳۶۸       ذرت هبپرید سینگل کراس متوسط رس،…..

ارقام آفتابگردان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام آفتابگردان

آفتابگردان-سال ۶۶     هبپرید سینگل کراس آفتابگردان، رقم شفق، سال ۱۳۶۶       هبپرید سینگل کراس آفتابگردان، رقم مهر، سال ۱۳۶۶     آفتابگردان-سال ۷۳     هبپرید سینگل کراس آفتابگردان،رقم گلشید، سال ۱۳۷۳       هبپرید سینگل کراس آفتابگردان،رقم گلدیس، سال ۱۳۷۳       هبپرید سینگل کراس آفتابگردان،رقم آذرگل، سال…..

ارقام کلزا
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارقام کلزا

کلزا-سال ۷۸     کلزا، رقم طلایه، سال ۱۳۷۸     کلزا-سال ۷۹     کلزا، رقم ساری گل، سال ۱۳۷۹     کلزا-سال ۸۴     کلزا، رقم زرفام، سال ۱۳۸۴     کلزا-سال ۹۱     کلزا، رقم ظفر، سال ۱۳۹۱     کلزا-سال ۹۳     کلزا، رقم دلگان، سال ۱۳۹۳  …..

ارقام جو