دسته: مقالات علمی پژوهشگران مرکزRSS
Effects of gibberellic acid and storage temperature on the germination of hawthorn seeds
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

Effects of gibberellic acid and storage temperature on the germination of hawthorn seeds

JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 63, 2017 (9): 417–۴۲۴ doi: 10.17221/24/2017-JFS Effects of gibberellic acid and storage temperature on the germination of hawthorn seeds Fatemeh AHMADLOO 1*, Masoud TABARI KOUCHAKSARAEI 2, Gholam Reza GOODARZI 3, Azadeh SALEHI 1 ۱ Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran ۲ Department…..

Effects of nanoparticle treatments on propagation of Prunus mahaleb L. by seed
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

Effects of nanoparticle treatments on propagation of Prunus mahaleb L. by seed

JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 63, 2017 (9): 408–۴۱۶ doi: 10.17221/18/2017-JFS Effects of nanoparticle treatments on propagation of Prunus mahaleb L. by seed Gholam Reza GOODARZI 1*, Vahide PAYAM NOOR 2, Fatemeh AHMADLOO 3 ۱ Research Institute of Forests and Rangelands, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization…..

Evaluation of persistence rate of abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide
۹ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

Evaluation of persistence rate of abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide

Evaluation of persistence rate of abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide on Trichogramma brassicae and T. evanescens under semi-field conditions Sedighe Ashtari, Qodratollah Sabahi* and Khalil Talebi Jahromi   Department of plant protection, University of Tehran, Karaj, Iran, aroya95@gmail.com, qodratsabahi@gmail.com, khtalebij@gmail.com The parasitoids, Trichogramma spp. (Hym.: Trichogrammatidae) are the most important biological control agents of…..

Effect of some insecticides on Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) and Trichogramma brassicae and
۹ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

Effect of some insecticides on Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) and Trichogramma brassicae and

Effect of some insecticides on Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) and Trichogramma brassicae and T. evanescens (Hym.: Trichogrammatidae) under Laboratory Conditions Sedighe Ashtari, Qodratollah Sabahi* and Khalil Talebi Jahromi Department of plant protection, University of Tehran, Karaj, Iran, aroya95@gmail.com, qodratsabahi@gmail.com, khtalebij@gmail.com Tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) is one of the most destructive pests of tomato…..

مدیریت سوسک چوبخوار درختان میوه
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
۲ دیدگاه

مدیریت سوسک چوبخوار درختان میوه

مدیریت سوسک چوبخوار درختان میوه نگارنده: صدیقه اشتری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان مرکزی پیش‌گفتار خانواده سوسک های شاخک بلند   Cerambycidae از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از خانواده های نسبتا بزرگ راسته سخت بالپوشان می باشد.اکثر اعضای آن گیاهخوار می باشند و فقط یک گونه گالزا و چند گونه…..

بندپایان خاک
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بندپایان خاک

بندپایان خاک صدیقه اشتری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی استان مرکزی مفدمه خاک تعداد زیادی از گونه های بندپایان را در خود دارد که ممکن است تعداد آن ها برابر یا بیشتر از جنگل های گرمسیری باشد. در جدیدترین بررسی، بندپایان خاک ۲۳ درصد از ارگانیسم های خاک را شامل می شوند که…..