دسته: دستاوردهای پژوهشی مرکزRSS
مدیریت تغذیه در پرواربندی های صنعتی گوساله استان مرکزی
۸ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مدیریت تغذیه در پرواربندی های صنعتی گوساله استان مرکزی

موسسه/پژوهشکده: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور عنوان: مدیریت تغذیه در پرواربندی های صنعتی گوساله استان مرکزی یافته منتج از پروژه شماره:  ۹۱۱۵۴-۱۳-۶۱-۶             مدت اجرای پروژه: دو سال و شش ماه مجری مسئول:         درجه علمی:   مجری:   آزاده میر شمس الهی   درجه علمی:  مربی پژوهشی آدرس الکترونیکی مجری:  Iranmirshams@yahoo.com تعریف مسئله و اهمیت موضوع: از…..

استفاده از کاه کمپوست باقی‌مانده از پرورش قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) در جیره گوساله های پرواری
۸ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

استفاده از کاه کمپوست باقی‌مانده از پرورش قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) در جیره گوساله های پرواری

موسسه/پژوهشکده: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور عنوان: استفاده از کاه کمپوست باقی‌مانده از پرورش قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) در جیره گوساله های پرواری یافته منتج از پروژه شماره:  ۴- ۶۱- ۱۳- ۹۰۰۱۳          مدت اجرای پروژه:   ۲.۵ سال مجری مسئول:                  درجه علمی:   مجریان:  علیرضا طالبیان مسعودی آدرس الکترونیکی مجری :  armasopudi@gmail.com  …..

استفاده از شیرجایگزین گوساله در تغذیه بره های شیرخوار
۸ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

استفاده از شیرجایگزین گوساله در تغذیه بره های شیرخوار

موسسه/پژوهشکده: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور عنوان: استفاده از شیرجایگزین گوساله در تغذیه بره های شیرخوار یافته منتج از پروژه شماره: ۹۱۱۴۵-۱۳– ۶۱ – ۲                  مدت اجرای پروژه:   ۲ سال مجری مسئول:رمضانعلی عزیزی                  درجه علمی:  مربی مجریان: آدرس الکترونیکی مجری مسئول:  Azizy2001@yahoo.com تعریف مسئله و اهمیت موضوع: درآمداصلی  در حرفه پرورش گوسفند ناشی از…..

آبخیزداری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آبخیزداری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی فرم خلاصه اطلاعات دستاوردهای جدید پژوهشی    واسنجی مدل های تجربی PSIAC  وMPSIAC از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در حوضه های آبخیز استان مرکزی   موسسه/مرکز استانی مجری دستاورد : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی                      موسسات/مراکز استانی همکار دستاورد : نام مجریان…..