حضور حاج آقا سعیدیان نماینده محترم ولی فقیه در سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش