برنامه زمانی ویدئو کنفرانس شبکه دانش کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی(مرداد و شهریور ماه ۹۹)