اهداء لوح تقدیر به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات توسط ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش به مسئول روابط عمومی مرکز