بازدید استاندار محترم استان مرکزی و هیات همراه از ایستگاه تحقیقاتی آموزشی و ترویجی و پخش سیلاب خشکرود زرندیه