حضور دکتر ولدان(مدیر کل محترم دفتر فناوری سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی) و خانم مهندس رضایی(رئیس تجاری سازی دفتر فناوری) در مرکز تحقیقات و آموزش و بازدید از شرکت دانش بنیان تهیه بلوک دام