فراخوان دوره آموزشی بهره برداران با موضوع تولید بذر سبزی و صیفی و نانو کودها