حضور مهندس فرخی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی درمرکز تحقیقات و آموزش