چاپ مقاله خانم دکتر اشتری با عنوان “اثر برخی آفت کش ها روی مینوز گوجه فرنگی(Lep.: Gelechiidae) Tutaabsolutaو دو گونه زنبورپارازیتوئیدTrichogrammabrassicaeوT. Evanescens در مجله دانش گیاهپزشکی ایران

دسته: اخبار مرکز
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مقاله خانم دکتر اشتری (عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز)  با عنوان اثر برخی آفت کشها روی مینوز گوجه فرنگی(Lep.: Gelechiidae) Tutaabsolutaو دو گونه زنبورپارازیتوئیدTrichogrammabrassicaeوT. Evanescens در شماره ۴۹ مجله دانش گیاهپزشکی ایران در پاییز و زمستان ۹۷  به چاپ رسید. در این مقاله پروانۀمینوزگوجه فرنگی و آفت کش ها بحث گردیده است . پروانه مینوز Tutaabsolutaیکی ازآفت های مهم گوجه فرنگی است. در این پژوهش اثر حشره کشهای آبامکتین،امامکتین بنزوات،استامی پرید و فلوبندیامید روی دو مرحلۀ رشدی نابالغ حساس )لارو سن اول( و متحمل )شفیره( آفت و مرحلۀبالغ دو گونۀپارازیتوئید تخم آفتTrichogrammabrassicaeوT. Evanescensموردبررسی قرارگرفت.ارزیابی نسبت خطر،فلوبندیامید را در گروه ۲ سمیت )آفتکش های با سمیت کم تا میانه( ودیگر آفتکشهای مورد آزمایش را در گروه ۳ )آفتکشهاباسمیت بسیار( قرارداد. باتوجه به سمیت کمترفلوبندیامید روی دوگونۀزنبور پارازیتوئیدوتأثیرکمترآن برمیزان پارازیتیسم،به کارگیری این آفتکش دربرنامه های مدیریت تلفیقی مینوزگوجه فرنگی امکانپذیراست.

روابط عمومی مرکز


نوشته شده توسط:میرفتاح - 676 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۲
برچسب ها: