برگزاری روز انتقال یافته های تحقیقاتی بخش تحقیقات منابع طبیعی ( مرکز تحقیقات و آموزش) در هفته منابع طبیعی