حضوردکتر محمودی (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی) و دکتر نجفی(مدیر کل دفتر خدمات فنی) سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش