معرفی گندم دیم نان رقم صدرا (Azadi / Azaar // Sardari)