پروژه های شاخص مرکز

دسته: پروژه های شاخص مرکز
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

 

بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

     این بخش در سال ۱۳۶۲ تأسیس گردیده و در ۵ گرایش غلات، گیاهان علوفه ای ، دانه های روغنی ، سبزی و صیفی و بانک ژن و ذخایر توارثی مشغول فعالیت می باشد. نیروهای بخش شامل : ۳ نفر عضو هیأت علمی،۱ نفر دکتری، ۲ نفر کارشناس ارشد، ۱ نفر کارشناس ، ۱ نفر فوق دیپلم و ۱ نفر تکنسین می باشد.

دستاوردهای  این بخش

غلات

•          مشارکت در معرفی ارقام  گندم آبی  الوند، الموت ، توس ، شهریار ،بک کراس روشن ،اروم ، زارع ،میهن و گندم دیم ریژاو.  

•            شناسایی و انتخاب گندم  لاین ۱۴-۷۸–C (با سازگاری خصوصی) برای منطقه سرد استان مرکزی.

•           مشارکت در شناسایی و انتخاب گندم لاین ۱۰-۸۱-C ( با سازگاری عمومی )برای منطقه سرد کشور.

•             مشارکت در شناسایی و انتخاب لاینهای امید بخش گندم ۳-۸۵- C و ۶-۸۶-C برای منطقه سرد کشور.

•            مشارکت در انتخاب  و معرفی جو ارقام  ماکوئی و بهمن.

•            انتخاب جو لاین های ۱۰-۸۰- CB-و ۱۸-۷۹-CB و ۱۱-۸۱- CB  و ۵-۸۲-CB  با سازگاری خصوصی برای منطقه سرد استان مرکزی.

دانه های روغنی

•          مشارکت در معرفی گلرنگ رقم پدیده.

•          مشارکت در انتخاب و معرفی ارقام مناسب آفتابگردان آذرگل و رکورد برای استان با سازگاری عمومی.

•          تعیین تاریخ کاشت مناسب آفتابگردان : هفته اول خرداد با              دوره بحرانی یک ماهه تا آخر خرداد در منطقه سرد استان مرکزی.

•          همکاری و مشارکت در معرفی کلزا رقم زرفام.

•          مشارکت در انتخاب و معرفی  ارقام کلزای  لیکورد  ، اپرا واکاپی جهت کشت در استان مرکزی.

  تعیین دوره بحرانی کاشت دهه اول مهرماه برای کلزا در منطقه سرد استان مرکزی.

 

گیاهان علوفه ای

•              تعیین  تاریخ مناسب کاشت ذرت علوفه ای : خرداد ماه برای منطقه سرد استان مرکزی.

•            تعیین تراکم کاشت ذرت علوفه ای ۸۵۰۰۰ بوته منطقه سرد استان مرکزی.

•            تعیین تاریخ کاشت ذرت دانه ای : دهه اول خرداد ماه منطقه سرد استان مرکزی.

•             انتخاب سورگوم رقم اسپیدفید برای کشت در استان

•          تعیین دوره بحرانی تاریخ کاشت خرداد ماه برای سورگوم علوفه ای منطقه سرد استان مرکزی.

•             مشارکت در انتخاب و معرفی رقم شبدر برسیم ساکرومونت متحمل به سرما.

    پیاز و سیب زمینی   

•             تعیین مقاومت (تحمل) به آفت ترپیس در پیازهای اصلاح شده بومی رقم سفید کمره خمین.

•             تعیین تاریخ کاشت برای سیب زمینی با دوره بحرانی رشد نیمه اردیبهشت تا آخر خرداد منطقه سرد استان مرکزی.

•             خالص سازی و اصلاح پیاز رقم کمره خمین.

•           خالص سازی و اصلاح سیر محلی تفرش.

لوبیا (ایستگاه خمین)

•          مشارکت فعال در معرفی ۳ رقم لوبیا قرمز صیاد، رخشان و اختر در سطح کشور.

•          مشارکت در معرفی ۵ رقم جدید لوبیای سفید در سطح کشور.

•          انتخاب  7 لاین امیدبخش لوبیای سفید، چیتی و قرمز.

•          شناسائی ۴ ژنوتیپ مقاوم لوبیا به آفت کنه دونقطه ای.

•          شناسایی ۵ لاین مقاوم لوبیا به ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) .

•          شناسایی ژنوتیپ های متحمل به بیماری باکتریایی معمولی لوبیا، ردیابی باکتری عامل بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا در بذر با آزمون غیر مستقیم الایزا.

•          اجرای روش های پیشرفته هیبریداسیون بین ژنوتیپ های لوبیا برای اولین بار در ایران.

•          شناسایی ارقام متحمل لوبیا نسبت به رقابت علف های هرز.

•          تشکیل بانک ژن لوبیاهای غیر بومی ایران با ۱۵۰۰ لاین.

•          معرفی سویه های باکتری ثبت کننده ازت ریزوبیوم برای کشت لوبیا در استان و افزایش عملکرد این محصول.

        انار

•           تدوین مدل برآورد پتانسیل  باغات  انار.

•            مشارکت در شناسایی و ثبت ۱۰ رقم  انار  تجاری کشور.

•          مشارکت در انتخاب ارقام  انار سازگار با مناطق مختلف کشور.

•           بررسی و  تعیین عوامل خسارت زا در باغات انار .

•           بررسی تاثیر برخی از ترکیبات آلی در افزایش مقاومت درختان  انار به تنش خشکی

بخش تحقیقات منابع طبیعی

     این بخش در سال ۱۳۷۱ تأسیس گردیده و در ۴ گرایش درختان سریع الرشد(صنوبر) ، گیاهان دارویی و محصولات فرعی، بیابان زدایی و تثبیت شن و مرتع مشغول فعالیت می باشد.

نیروهای بخش شامل : ۳ نفر عضو هیأت علمی، ۱ نفر کارشناس ارشد، ۱ نفر کارشناس و ۲ نفر تکنسین می باشد.

دستاوردهای  این بخش

•          شناسایی و معرفی مناسب ترین کلن صنوبر برای زراعت چوب با تولید بالا، متحمل به آفات و بیماریها و معرفی آن به بخشهای اجرائی برای بکارگیری و کشت.

•          جمع آوری و شناسایی ۱۰۰۰۰ نمونه گیاهی در استان در قالب ۱۳۵۰ گونه و شناسایی ۱۴۲ گونه گیاه دارویی در مراتع استان و تهیه نرم افزار هرباریوم.

•           تهیه نقشه پوشش گیاهی و تعیین ۴۸ تیپ گیاهی در استان مرکزی به همراه برخی از خصوصیات رویشگاهی مهم آنها.

•          تعیین نقشه مناطق بیابانی استان و معرفی به بخش اجرا برای مدیریت بهتر عرصه های منابع طبیعی.

•          تهیه بانک اطلاعاتی از تیپ های گیاهی عمده مراتع استان و تعیین تغییرات سالیانه پوشش گیاهی ، تولید،   وضعیت و گرایش آنها به منظور بهره برداری سریع و برنامه ریزی کلان   

•          تعیین عوامل تخریب در مراتع استان و تعیین سهم هر یک در تخریب مراتع جهت برنامه ریزی و مدیریت بهتر بر این عرصه ها.

•           معرفی ژنوتیپهای برتر بادام برای کشت در حوضه های آبخیز استان مرکزی.

•           جمع آوری و شناسایی ۲۲۷ گونه گیاهی دارویی بومی و غیر بومی در استان مرکزی و تهیه نقشه پراکنش آنها در سطح استان.

•           معرفی ژنوتیپ های برتر گل محمدی برای کشت در حوضه های آبخیز استان مرکزی.

•           اصلاح و احیاء و توسعه پوشش گیاهی با معرفی گونه های بومی مناسب و تعیین فصل چرای مناسب در مراتع(زمان مناسب ورود و خروج دام، ارزش رجحانی مصرف علوفه و تعیین میزان تولید و مصرف علوفه)

•            تعیین حد بهربرداری گونه های مرتعی خوشخوراک

•          ¨ انجام پروژه کاشت یونجه در اراضی مرتعی کم بازده، با  تعیین  بهترین زمان کاشت و بهترین رقم یونجه .

بخش تحقیقات اقتصادی-اجتماعی و ترویجی

این بخش در سال ۱۳۷۶ تأسیس گردیده و در ۳ گرایش تحقیقات اقتصادی، کالبدی (برنامه ریزی ترویجی) و اجتماعی مشغول فعالیت می باشد.

نیروهای بخش شامل : ۱ نفر عضو هیأت علمی و ۲ نفر کارشناس ارشد می باشد.

دستاوردهای  این بخش

•            طراحی ، تهیه و بروز رسانی بانک اطلاعات (تحت وب) آب ،کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

بخش تحقیقات آبخیزداری

     این بخش در سال ۱۳۷۱ تأسیس گردیده و در ۴ گرایش حفاظت خاک، مدیریت آبخیزها، هیدرولوژی و توسعه منابع آب، بهره وری از سیلابها و تغذیه آبخوان مشغول فعالیت می باشد. نیروهای بخش شامل : ۲نفر عضو هیأت علمی و ۲ نفر کارشناس پژوهشی می باشد.

دستاوردهای  این بخش

•          تهیه شناسنامه های حوزه های آبخیز استان .

•           تهیه الگوی های توزیع زمانی((TP و مکانی DAD)) بارش دراستان.

•           ارائه طرح الگویی ساماندهی خشکه رودها به منطور ایجاد اراضی مناسب و جدید برای توسعه کشاورزی و منابع طبیعی .

•           مهار و پخش سیلاب و تغذیه آبهای  زیرزمینی و بهبود شرایط زیست محیطی منطقه زرندیه .

•            ارائه راهکار مناسب تغذیه مصنوعی قنوات در فصول غیر زراعی .

•           واسنجی مدلهای فرسایش و رسوب  در استان .

•           ارزیابی روابط تجربی برآورد رواناب در استان  .

•           تهیه معادلات نمایی پیش بینی گراف رسوب در وقایع سیلابی .

•           شناخت ویژگیهای رودخانه ها و مسیلهای استان  و ارزیابی نقش پوشش درختی در کاهش فرسایش کناری  رودخانه ها.

•           معرفی آبیاری سفالی به عنوان مناسبترین روش آبیاری در منطقه خشکرود زرندیه.

•          طبقه بندی مورفوکلیماتیک خندقهای  استان  و  تعیین  ویژگیها ،پراکنش و وسعت  عرصه های خندقی در اقلیم مختلف استان .

•            ارائه روابط ریاضی برای تخمین ضریب زبری بستر و کناره های  رودخانه ها در فرمول مانینگ .

•          واسنجی و اعتبار یابی مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در استان .

بخش تحقیقات خاک و آب

     این بخش در سال ۱۳۶۸ تأسیس گردیده و در ۴ گرایش تغذیه گیاهی، حاصلخیزی خاک، آبیاری و فیزیک خاک و بیولوژی خاک مشغول فعالیت می باشد.

نیروهای بخش شامل: ۳ نفر عضو هیأت علمی، ۱ نفر کارشناس ارشد، ۱ نفر کارشناس و ۱ نفر فوق دیپلم می باشد.

دستاوردهای  این بخش

•           استفاده از مایه تلقیح ریزوبیوم در لوبیا

•           تعیین حدود بحران عناصر غذایی در لوبیا

•           تعیین پتانسیل تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی  محصولات عمده زراعی استان

واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

     این بخش در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردیده و در ۳ گرایش ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال مشغول فعالیت می باشد.

نیروهای این واحد شامل : ۳ نفر کارشناس ارشد و ۱ نفر کارشناس و ۵ نفر از  نیروهای کارشناسی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با آن همکاری می نمایند.

     بخشی از دستاوردهای این واحد

•           نظارت بر تولید بذر و نهال به عنوان نهاده های مهم کشاورزی و تولید هسته های اولیه بذر.

•          ¨فزایش تولید در واحد سطح محصولات اساسی گندم ؛ جو ؛لوبیا ؛ دانه های روغنی ؛ سیب زمینی به مقدار دو تا  دو و نیم برابر    

بخش تحقیقات علوم دامی

     این بخش در سال ۱۳۷۱ تأسیس گردیده و در ۹ گرایش تغذیه گوسفند و بز، مدیریت و پرورش گوسفند و بز، ژنتیک و اصلاح نژاد گوسفند و بز، تولید مثل گوسفند و بز، تغذیه پایه، فرآوری پشم و پوست، فرآوری شیر و مواد لبنی، فرآوری آلایش های غیر خوراکی دام و طیور مشغول فعالیت می باشد.

نیروهای بخش شامل: ۳ نفر عضو هیأت علمی، و ۱ نفر کارشناس ارشد می باشد.

دستاوردهای  این بخش

•          ساخت مکمل های غذایی کم مصرف بر پایه ضایعات کشاورزی برای دام و بررسی اثرات استفاده از آنها (ساخت اولین نمونه های آزمایشگاهی).

•          تبیین نقش و ارزش غذایی نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب در تغذیه دام و طیور (ساخت اولین نمونه های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی).

•          تعیین ارزش غذایی برخی فراورده های فرعی بخش کشاورزی  در تغذیه دام شامل کاه لوبیا و کمپوست مصرفی قارچ آگاریکوس

•          بررسی وضعیت برخی از مواد معدنی در تغذیه دام و اثرات استفاده از مکملهای مواد معدنی

•          ساخت و بررسی اثرات استفاده از بلوکهای مکمل غذایی دام بر پایه فراورده های فرعی کشاورزی( اوره- ملاس)

•          اثرات نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب بر دام و طیور

•          بررسی وضعیت تغذیه گاوهای شیرده در استان

•          استفاده از مواد جاذب فیلوسیلیکاتی  برای جذب و خنثی سازی اثرات مضر آفلاتوکسین در خوراک دام و طیور و شیر دامها

بخش تحقیقات گیاهپزشکی

     این بخش در سال ۱۳۶۹ تأسیس گردیده و در ۳گرایش بیماریهای گیاهی، آفات گیاهی و شناسایی و کنترل علفهای هرز مشغول فعالیت میباشد.

نیروهای بخش شامل: ۴ نفر عضو هیأت علمی ، ۱ نفر کارشناس ارشد و ۱ نفر کارشناس می باشد.

دستاوردهای  این بخش

•          شناسایی و معرفی بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا با عامل X.a.pv. phaseoli var. fuscans و thomonas axonopodis pv. phaseoli  برای اولین بار در ایران.

•          شناسایی و معرفی بیماری پاخوره گندم (Take-all) برای اولین بار در استان.

•          شناسایی، معرفی و ارایه روشهای کاهش خسارت بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان هسته دار در استان.

•          تعیین و معرفی موثرترین غلظت و تعداد دفعات به کارگیری گوگرد، دینوکاپ و روغن دانه چریش برای کنترل توام سفیدک پودری و کنه های تارتن رز.

•          معرفی فرمولاسیون جدید کنه کش امایت (۵۷۰EM) جهت کنترل مؤثر کنه دونقطه ای.

•          شناسایی و معرفی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی یونجه برای اولین بار در ایران و تهیه دستورالعمل فنی مبارزه با این بیماری.

•          ارائه راهکار اجرایی برای مدیریت تلفیقی کنترل کرم خراط گردو در باغات گردوی استان مرکزی برای اولین بار در استان.

•          ارائه روشهای موثر در کنترل کرم گلوگاه انار با تکیه بر مبارزه بیولوژیک و مکانیکی.

•          بررسی بیولوژی و کارائی زنبور تریکوگراما برای کنترل شب پره و کرم گلوگاه انار در شرایط آزمایشگاهی برای اولین بار در ایران.

•          تعیین بهترین نوع سمپاش و روشهای سمپاشی به منظور کاهش مصرف سم و اثرات زیست محیطی آن در کنترل کنه دونقطه ای لوبیا.


نوشته شده توسط:admin - 142 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۸
برچسب ها: