بخش تحقیقات منابع طبیعی

بخش تحقیقات منابع طبیعی

معرفی بخش

بخش تحقیقات منابع طبیعی از سال ۱۳۷۱ رسماٌ   فعالیت خود را در استان مرکزی آغاز نموده است. تا کنون ۵۴ طرح تحقیقاتی در این مجموعه با موفقیت به پایان رسیده که یافته های آن در قالب ۱۰۰ مقاله علمی در مجلات و همایشهای ملی و بین المللی به چاپ رسیده است. این بخش با ۴ گرایش مصوب مختف در زمینه های مرتع، بیابان و تثبیت شن، جنگل و درختان سریع الرشد و گیاهان دارویی و سایر گرایش های غیر مصوب و علی رغم انجام تعدادی از فعالیت های خود در ایستگاههای تابعه، بدلیل نا کافی بودن مطالعات پایه ای انجام شده در سطح استان، اقدام به اجرای بسیاری از طرحهای خود در کل عرصه ها از بدو تاسیس تا کنون گردیده است. عمده این تحقیقات در زمینه های مختلف مرتع، شناسایی  ذخایر درختی و درختچه ای استان،تعیین قلمرو مناطق بیابانی، مناطق شنی، گیاهان علوفه ای موجود در مراتع، شناسایی مناطق شور و گیاهان شور روی، شنااسایی مناطق اکولوژیک استان، گیاهان دارویی و نقشه سازی از تمام مناطق پراکنش گونه های موجود بوده است.

گرایشهای تحقیقاتی

این بخش در چهار گرایش تحقیقاتی مصوب به شرح ذیل فعالیت دارد:

 – درختان سریع الرشد(صنوبرو …)

 – گیاهان دارویی و محصولات فرعی مراتع و جنگلها

 – بیابان زدایی و تثبیت شن

 – مرتع

ضمن اینکه بر اساس نیاز و ضرورت ، اجرای طرحهای بنیادی وکاربردی در گرایشهای گیاهشناسی، ژنتیک و جنگل را نیز پیگیری و اجراء نموده است.

اولویتهای تحقیقاتی

بررسی روشهای مختلف اصلاح و احیاء مراتع و بیابانها

شناخت پتانسیلهای بالقوه و بالفعل استان در زمینه های مختلف منابع طبیعی تجدید شونده

شناسایی گیاهان استان و تشکیل هرباریوم و تعیین خصوصیات اکولوژیکی گونه های با ارزش مرتعی، دارویی و جنگلی

بررسی کارآیی شیوه های مختلف مدیریت بر مراتع و تعیین مناسبترین روش مدیریت در مراتع مناطق مختلف آب و هوایی استان

ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی استان و امکان استفاده از داده های ماهواره ای در بررسی مراتع

بررسی بر روی درختان سریع ارشد(با تاکید بر صنوبر) و معرفی کلن های برتر از نظر تولید چوب و مقاومت به آفات و بیماریها

شناسایی آفات و بیماریهای گونه های جنگلی و مرتعی و ارائه روشهای مبارزه با آنها با تاکید بر مبارزه بیولوژیک.

– شناسائی گیاها داروئی و تهیه نقشه الگوی پراکنش آنها در استان مرکزی.

زمینه های تخصصی

-گیاهشناسی

– درختان سریع الرشد(صنوبرو …)

 – گیاهان دارویی و محصولات فرعی مراتع و جنگلها

 – بیابان زدایی و تثبیت شن

 – مرتع

 آزمایشگاهها

– آزمایشگاه واحد بانک ژن گیاهی ( حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی )

– آزمایشگاه حفاظت و حمایت ( گیاهپزشکی ) جمع آوری حشرات مفید و مضر

– هرباریوم ( نگهداری نمونه های گیاهی)

پرسنل

  1. حمید رضا میر داوودی دکترای جامعه شناسی گیاهی
  2. غلامرضا گودرزی، فوق لیسانس( مربی پژوهشی)  جنگلداری
  3. علی فرمهینی فراهانی ، فوق لیسانس بیابان زدایی
  4.  محمود حق شناس ، فوق لیسانس زراعت و اصلاح نباتات
  5. ضیاء آزدو ، فوق لیسانس مدیریت بیابان
  6. حمید جافری ، دیپلم

امکانات بخش

– ایستگاه مهندس یونسی خسبیجان در زمینه جنگل و مرتع

– ایستگاه علی آباد در زمینه گیاهان دارویی