نحوه پذیرش مرکز رشد کشاورزی

 متقاضیان برای ورود به مرکز رشد کشاورزی طبق چارت زیر، پذیرش خواهند شد. ابتدا فایلهای پرسشنامه ورود به مرکز رشد و رزومه (سوابق علمی و اجرایی متقاضی) را دانلود کرده، سپس آنها را تکمیل و با درخواست کتبی به مسئول مرکز رشد کشاورزی تحویل دهند. (فایل تکمیل شده پرسشنامه و رزومه بایستی با فرمت Word 2003 باشد).

 

ورود به مرکز رشد جهت پذیرش