مدیران پیشین مرکز

روسای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

 
مهندس دانش‌پژوه

۱۳۶۲- ۱۳۶۷

مهندس مسلم فراهانی

۱۳۶۷- ۱۳۷۴

مهندس احمد صفاری

۱۳۶۷- ۱۳۷۴

مهندس رضا یونسی

۱۳۷۴- ۱۳۷۵

دکتر نادرقلی ابراهیمی

دانشیار مهندسی منابع آب

۱۳۷۵-۱۳۸۲

       
دکتر احمدرضا عباسی‌فر

دانشیار باغبانی

a-abbasifar@araku.ac.ir

 ۱۳۷۵- ۱۳۸۵

دکتر حمیدرضا میرداودی اخوان

دانشیار منابع طبیعی

h.mirdavoudi@ areeo.ac.ir

 ۱۳۸۵- ۱۳۹۰

دکتر علی‌اکبر داودی‌راد

استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری

davudi_rad@yahoo.com

۱۳۹۰- ۱۳۹۲

دکتر حمیدرضا دری

استادیار اصلاح نباتات

h.rdorri@yahoo.com

۱۳۹۲ ۱۳۹۶