فرم نظر سنجی

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع ( موضوع ماده ۸ طرح تکریم مردم)

سن (الزامی)

شغل (الزامی)

جنسیت (الزامی)
 زن مرد

میزان تحصیلات (الزامی)

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شمار ارائه شده است؟
 عالی خوب متوسط ضعیف

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
 عالی خوب متوسط ضعیف

- نام افرادی که مناسب ترین برخوردرا باشماداشته اند بنویسید.

نام فردیا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اندبنویسید،

آیا خدمت مورد نظرشما درموعدمقرر انجام شده است ؟
 بلی خیر

چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاً آن را بنویسید( با ذکر مورد و فرد مورد نظر)،

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.

پیوست فایل مورد نظر (الزامی)

فرم نظر سنجی پورتال مرکز

نظر شما در خصوص وضعیت ظاهری پرتال چیست؟
 عالی خوب متوسط ضعیف

نظر شما در خصوص محتویات علمی پرتال چیست؟
 عالی خوب متوسط ضعیف

این پرتال تا چه میزان به نیازهای علمی شما پاسخ می دهد؟
 عالی خوب متوسط ضعیف

تا چه میزان این پرتال توانسته سهولت دسترسی به اطلاعات را فراهم سازد؟
 عالی خوب متوسط ضعیف

به روز بودن اطلاعات این پرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
 عالی خوب متوسط ضعیف

پیام شما

پیوست فایل مورد نظر (الزامی)