ریاست مرکز

  (CV)

نام و نام خانوادگی : دکتر غلام رضا گودرزی                                                                                    

  مرتبه علمی : استادیار

  سمت : رئیس مرکز                                                                  

  تخصص : منابع طبیعی

  محل کار : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی-اراک

پست الکترونیک : goodarzi44@yahoo.com

 شماره تماس : ۳۳۶۷۵۵۷۱-۰۸۶