بخش علوم دامی

  CV

نام و نام خانوادگی :علیرضا طالبیان مسعودی                                                                               

  مرتبه علمی : مربی      پایه (۲۲  )

  سمت : رئیس بخش علوم دامی                                                         

  تخصص : تغذیه نشخوارکنندگان

  محل کار : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی-اراک

پست الکترونیک :

شماره تماس : ۳۳۶۷۵۵۷۱- ۰۸۶


  CV

نام و نام خانوادگی :آزاده  میرشمس الهی                                                                                                                                                     

  مرتبه علمی : مربی پژوهشی     پایه (۱۱)

  سمت : عضو هیئت علمی                                                        

  تخصص : تغذیه دام و طیور

  محل کار : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی-اراک

پست الکترونیک :

شماره تماس : ۳۳۶۷۵۵۷۱-