اعضاء کمیته

رئیس کمیته:  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

دبیر کمیته:  رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

رئیس دبیرخانه:  مصطفی گودرزی

کارشناس دبیرخانه: